Gorsafoedd

Bae Colwyn

Datblygodd Bae Colwyn fel tref wyliau yn gyflym yn sgil dyfodiad y rheilffordd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ymhlith yr amrywiaeth eang o adeiladau hanesyddol yn y dref mae’r sinema hynaf yng Nghymru (sydd bellach yn defnyddio technoleg yr…

Darllen mwyBae Colwyn

Y Rhyl

Diolch i’r traeth euraid hir, y Rhyl oedd un o’r trefi cyntaf ar arfodir Gogledd Cymru i ddatblygu yn gyrchfan gwyliau – adeiladwyd dau westy yma yn yr 1820au, a rhoddwyd hwb i’r diwydiant twristiaeth yn sgil dyfodiad y rheilffordd…

Darllen mwyY Rhyl

Prestatyn

Mae llawer o bethau i’w gweld a’u mwynhau yn nhref Prestatyn heddiw – traeth euraid, twyni tywod, promenâd 4 milltir o hyd, stryd fawr Fictoraidd, clwb golff, parciau carafannau, canolfan ffitrwydd a sinema. Roedd pethau’n wahanol iawn yma 2,000 o…

Darllen mwyPrestatyn

Shotton

Gorsaf anarferol yw un Shotton gan ei bod ar ddau lefel. Mae trenau Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru yn aros ar blatfformau’r lefel isaf, ac mae trenau Rheilffordd y Gororau yn aros yn yr orsaf uchaf. Mae’r orsaf gyferbyn â Llwybr…

Darllen mwyShotton

Y Fflint

Adeiladwyd y Fflint, hen dref sirol Sir y Fflint, ar lan orllewinol aber afon Dyfrdwy.  Cafodd y dref a’r castell eu hadeiladu ar yr un pryd gan Edward I, brenin Lloegr, a oedd am reoli’r llwybr rhwng Caer ac afon…

Darllen mwyY Fflint

Llandudno

Explore North and Mid Wales Llandudno

Llandudno, sy’n cael ei chlodfori fel un o’r cyrchfannau glan môr prydferthaf ym Mhrydain, yw terminws gogleddol Lein Dyffryn Conwy. Mae’n enwog am ei steil Fictoraidd a’i cheinder Edwardaidd, sy’n amlwg drwy’r dref i gyd. Yn ogystal â’i siopau rhagorol,…

Darllen mwyLlandudno

Deganwy

Deganwy station

Mae’r gyrchfan hyfryd yma’n cynnig rhai o’r golygfeydd gorau o Eryri, Aber Afon Conwy a Chastell Conwy, ac ar draws Bae Conwy at Ynys Seiriol ac Ynys Môn. Yn edrych ar draws o dref Conwy, gall rhywun weld y bryncyn…

Darllen mwyDeganwy

Glan Conwy

Glan Conwy

Mae Lein Dyffryn Conwy yn dilyn trofa lydan yr aber yn agos ac yng Nglan Conwy ar drai mae’r traethellau lleidiog yn llawn o bob math o adar hirgoes. Mae hwyaid yr eithin, mulfrain, cornchwiglod a chrehyrod yn bwydo ar…

Darllen mwyGlan Conwy

Tal y Cafn

Tal y Cafn

Yn Nhal y Cafn, sy’n anweledig o’r trên, mae’r lein yn pasio’n agos at safle gwersyll Rhufeinig, Caerhun, ble saif eglwys hardd y Santes Fair, sy’n dyddio o’r drydedd ganrif ar ddeg. Mae’r bont yn Nhal y Cafn o gryn…

Darllen mwyTal y Cafn

Dolgarrog

Dolgarrog

Mae arhosfan fechan fach Dolgarrog yn lle delfrydol i gychwyn taith gerdded ar draws yr afon ar yr hyn a oedd unwaith yn gyswllt rheilffordd â’r gweithfeydd alwminiwm. Yn rhychwantu ehangder llydan afon Conwy mae’r bont yn mynd â chi…

Darllen mwyDolgarrog

Llanrwst

Mae’r dref farchnad brysur hon yn ganolbwynt i ffermwyr dyffryn Conwy ac mae’n ganolfan deithio ddelfrydol ar gyfer y mynyddoedd, y llynnoedd a glan y môr. Adeiladwyd y bont sy’n croesi afon Conwy yn 1636 ac fe’i cynlluniwyd yn ôl…

Darllen mwyLlanrwst

Betws y Coed

Caiff Betws y Coed ei gydnabod yn gyrchfan mewndirol enwocaf Cymru gyda’r orsaf reilffordd brysuraf ar lein Dyffryn Conwy. Mae tair isafon afon Conwy, y Llugwy, y Machno a’r Lledr yn cwrdd yma ym Metws y Coed, gan ddod â…

Darllen mwyBetws y Coed

Pont y Pant

Gorsaf Pont y Pant, yng nghanol prydferthwch garw dyffryn Lledr, fyddai’r man cychwyn gorau i’r rheini sydd â diddordeb mewn cerdded i dy’r Esgob Morgan, Ty Mawr, eiddo sy’n perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol y mae modd mynd ato ar hyd…

Darllen mwyPont y Pant

Dolwyddelan

Yng nghanol harddwch annisgrifiadwy dyffryn Lledr saif pentref Dolwyddelan, dim ond munud o waith cerdded o’r orsaf. Mae eglwys fechan Sant Gwyddelan yn y pentref tawel a digyffwrdd hwn yn sicr yn haeddu ymweliad. Y tu mewn mae hen gloch…

Darllen mwyDolwyddelan

Pont Rufeinig

Os dewch chi i lawr wrth y Bont Rufeinig fe ddewch wyneb yn wyneb â phrydferthwch syfrdanol cwm diarffordd Blaenau Dolwyddelan yn swatio yng nghysgod Moel Siabod. O’r fan hon dim ond ychydig o waith cerdded oddi ar y ffordd…

Darllen mwyPont Rufeinig

Conwy

Situated within a few steps of Conwy Tourist Information Centre, Conwy railway station was opened on 1 May 1848. Despite being a busy line in a bustling tourist town, between 1966 – 1987, the station was closed as part of…

Darllen mwyConwy

Penmaenmawr

“I do not know of a more healthy place; a more satisfactory climate is not to be found to my knowledge in this country.” Dyma eiriau’r Prif Weinidog William Gladstone ym 1896 wrth iddo ffarwelio â Phenmaenmawr – un o’i…

Darllen mwyPenmaenmawr

Llanfairfechan

Agorwyd gorsaf reilffordd Llanfairfechan ym mis Mai 1860. Fe’i hadeiladwyd gan Reilffordd Llundain a’r Gogledd Orllewin (LNWR, y sefydliad a oedd yn allweddol i ddatblygiad Rheilffordd Dyffryn Conwy) fel arhosfan ar y brif lein o Gaer i Gaergybi. Roedd yn…

Darllen mwyLlanfairfechan

Bangor

Dyluniwyd gorsaf reilffordd Bangor gan y pensaer Francis Thompson; fe gostiodd £6,960 i’w hadeiladu (tua £22 miliwn heddiw), ac fe’i hagorwyd ym mis Mai 1848 gan Reilffordd Caer a Chaergybi. Dyma’r orsaf olaf sydd ar y tir mawr ar Reilffordd…

Darllen mwyBangor

Llanfairpwll

Gwasanaethu pentref Llanfairpwllgwyngyll ar Ynys Môn y mae gorsaf reilffordd Llanfairpwll. Mae’r pentref yn fyd-enwog am ei henw hirfaith: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Er gwaethaf i lawer o chwedlau a straeon godi o amgylch gwreiddiau’r enw, nid yw’n ddim mwy na chynllun marchnata…

Darllen mwyLlanfairpwll

Bodorgan

Mae gorsaf reilffordd Bodorgan yn gwasanaethu pentref gwledig bach sy’n rhannu ei enw, yn ogystal â phentref Bethel gerllaw. Agorwyd yr orsaf, a oedd yn wreiddiol am gael ei henwi’n Trefdraeth, ym mis Hydref 1849. Heddiw, mae’n orsaf ar gais…

Darllen mwyBodorgan

Ty Croes

Agorwyd gorsaf Tŷ Croes ym mis Tachwedd 1848, ac ychwanegwyd y bocs signalau a welwch heddiw ym 1872. Wedi’i leoli wrth ymyl y bocs signalau, yn gwahanu’r ddau blatfform syml, mae hen fath o groesfan gyda giât na ellir ei…

Darllen mwyTy Croes

Rhosneigr

Agorwyd yr orsaf hon, ym 1907, yn fwy diweddar na gweddill y gorsafoedd ar y lein, i wasanaethu pentref glan môr Rhosneigr. Yn enillydd Gwobr Arfordir Glas, mae traeth Rhosneigr yn ddim ond 20 munud o gerdded o’r orsaf reilffordd.…

Darllen mwyRhosneigr

Fali

Mae gorsaf reilffordd Fali yn gwasanaethu pentref y Fali ar Ynys Môn, gyda gwasanaethau rheolaidd Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg ar hyd Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru. Ers i’r trên aros yn Llanfair PG, mae wedi teithio bron i hyd gyfan yr…

Darllen mwyFali

Caergybi

Tua chan milltir o Crewe, mae Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru yn dod i ben yng Nghaergybi, terfynfa fwyaf gorllewinol Ynys Môn. Mae’r dref fach hon ar ben pellaf yr ynys yn borthladd mawr prysur, a bu erioed yn fan aros…

Darllen mwyCaergybi